Naudingos nuorodos
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba siūlo darbą

Skelbimo nr.: 6456

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

VAISTŲ KONTROLĖS LABORATORIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaistų kontrolės laboratorijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.


II. PASKIRTIS

4. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Vaistų kontrolės laboratorijos (toliau – Laboratorija) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta atlikti vaistinių preparatų, vaistinių medžiagų, tarpinių produktų tyrimus.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje, vaistinių preparatų, vaistinių medžiagų, tarpinių produktų tyrimų, veiklos srityje.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos ar biochemijos krypties ar fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tyrimų veiklos srityje laboratorijoje, kurioje įdiegta vadybos sistema standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai.
6.3. Turėti vadybos mokymų (standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai) pažymėjimą (-us).
6.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą, nustatančiais laboratorijų akreditavimo reikalavimus.
6.5. Būti susipažinusiam su Europos Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai dokumentais, reglamentuojančiais vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų tyrimų vykdymą ir vadybos sistemą valstybinėse vaistų kontrolės laboratorijose.
6.6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius.
6.7. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
6.8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingam, sugebėti bendrauti, turėti organizacinių gabumų.
6.9. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.10. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką vaistinių preparatų, vaistinių medžiagų ir tarpinių produktų tyrimų vykdymą bei pateikti patikimus tyrimų rezultatus:
7.1.1. atlieka vaistinių preparatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą ar lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, vaistinių medžiagų bei tarpinių produktų, įtariamų falsifikuotų ar neįrašytų į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą ar lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, ekstemporalių vaistinių preparatų tyrimus; 
7.1.2. tiria vaistinius preparatus, jų pradines medžiagas, prireikus tarpinius produktus, siekiant įsitikinti, kad gamintojų taikomi tyrimų metodai ir su paraiškomis pateikti jų aprašymai yra tinkami;
7.1.3. teikia tyrimų rezultatus apie ištirto vaistinio preparato, vaistinės medžiagos ar tarpinio produkto bandinio tyrimo (-ų) parametro (-ų) atitikimą (-us) ar neatitikimą (-us) specifikacijai, pateiktai atitinkamoje Europos farmakopėjos, o jei joje nėra - valstybės narės oficialiai galiojančios farmakopėjos monografijoje ir dokumentuose, kuriais remiantis registruotas vaistinis preparatas, operatyviai informuoja Laboratorijos vedėją, jam nesant vedėjo pavaduotoją, apie tyrimų rezultatus neatitinkančius specifikacijos pateiktos atitinkamoje Europos farmakopėjos, o jei joje nėra - valstybės narės oficialiai galiojančios farmakopėjos monografijoje ir dokumentuose, kuriais remiantis registruotas vaistinis preparatas;
7.1.4. rengia tyrimų protokolus;
7.1.5. atlieka įrenginių atestavimą ar kvalifikavimą, tarpinius patikrinimus bei techninės priežiūros ir / ar kvalifikavimo ir / ar metrologinių paslaugų atlikimo priežiūrą;
7.1.6. ruošia pamatinių medžiagų ir reagentų tirpalus ir juos identifikuoja;
7.1.7. stebi savo pagamintų tirpalų tinkamumo laiką;
7.1.8. atsako už vaistinio preparato, vaistinės medžiagos ar tarpinio produkto bandinio laikymą, išsaugojimą ir nesugadinimą tyrimo metu;
7.1.9. vykdo metodo įvertinimą, metodo tinkamumo patikrinimą, metodo įsisavinimą ir jų rezultatų pateikimą;
7.1.10. tikrina racionalų pamatinių medžiagų ir reagentų naudojimą bei įrenginių / matavimo priemonių panaudojimą.
7.2. Siekiant užtikrinti savalaikį pamatinių medžiagų bei reagentų ir kitų laboratorinių priemonių, paslaugų įsigijimą:
7.2.1 nustato perkamos pamatinės medžiagos ir reagento ar įrenginio ar matavimo priemonės ar paslaugos poreikį;
7.2.2 sudaro įrenginio ar matavimo priemonės ar paslaugos specifikacijas.
7.3. Siekiant palaikyti ir gerinti integruotą vadybos sistemą:
7.3.1. rengia ir tikrina integruotos vadybos sistemos dokumentus, susijusius su Laboratorijos veikla kompetencijai priskirtais klausimais, rengia jų keitinius, atlieka jų peržiūras;
7.3.2. informuoja apie pastebėtas neatitiktis pagal integruotos vadybos sistemos nustatytas procedūras;
7.3.3. siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų teisingumą dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginimuose ir tyrimų kokybės tikrinimo programose bei taiko vidinio tyrimų rezultatų kokybės užtikrinimo priemones;
7.3.4. atlieka įrašus atitinkamose integruotos vadybos sistemos dokumentų, susijusių su Laboratorijos veikla kompetencijai priskirtais klausimais, formose;
7.3.5. atlieka vidaus auditus.
7.4. Prižiūri savo darbo vietą.
7.5. Laboratorijos vedėjai pavedus dalyvauja įvairiuose Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybėse vykstančiuose renginiuose Laboratorijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atsiskaito už pavedimo arba užduoties atlikimą Laboratorijos vedėjui.
7.6. Pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos viršininko ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse dokumentų projektams rengti ir svarstyti bei kitais Laboratorijos kompetencijai priskirtais klausimais.
7.7. Dalyvauja Europos Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai veikloje.
7.8. Bendradarbiauja su kitų Tarnybos struktūrinių padalinių tarnautojais ir darbuotojais Laboratorijos kompetencijai priskirtais klausimais, tam, kad būtų tinkamai išspręsti Tarnybai iškilę klausimai.
7.9. Vykdo ir kitus Laboratorijos vedėjo bei jo pavaduotojo ir Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo, su Laboratorijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Laboratorijos vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Laboratorijos vedėjui.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: 
Žirmūnų g.139A, Vilnius
Telefonas: +370 645 96012
El. paštas: AgneNakceriene@vvkt.lt

Skelbimas publikuojamas iki: 2017-10-13

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-26 15:40:37